ปริญญาโท
 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
   
คณะพยาบาลศาสตร์
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติครอบครัว
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
   
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
   
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
   
คณะโลจิสติกส์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
   
คณะวิทยาการสารสนเทศ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
คณะวิทยาศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวาริชศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ
   
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
   
คณะศึกษาศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาครุศึกษา
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดทางการศึกษา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   
คณะสาธารณสุขศาสตร์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  
   
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
   
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร)  
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  
   
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา