คณะและหน่วยงาน


  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
   

 

  สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองกิจการนิสิต กองคลังและทรัพย์สิน
กองบริการการศึกษา  กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
 กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว กองแผนงาน
กองอาคารสถานที่  ศูนย์จีนศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน    - สถาบันขงจื่อ
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
กองกีฬาและนันทนาการ    - หน่วยรับเข้าศึกษา
กองกฎหมาย  
   

 

  คณะ
บางแสน
   
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คณะดนตรีและการแสดง
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คณะโลจิสติกส์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา    
วิทยาเขตจันทบุรี    
คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะอัญมณี
วิทยาเขตสระแก้ว    
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
โครงการจัดตั้ง
โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 

 

  สำนัก   ศูนย์
สำนักคอมพิวเตอร์       ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักบริการวิชาการ       ศูนย์เกาหลีศึกษา
สำนักหอสมุด       ศูนย์ภาษา
สำนักพัฒนานวัตกรรม       ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
        ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก
   

 

  สถาบัน   โรงเรียน
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ       โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล       โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
สถาบันภาษา