ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน


วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 
ศ.ดร.ธำรง บัวศรี
พ.ศ.2498-พ.ศ.2502
ศ.มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
พ.ศ.2502-พ.ศ.2503
รศ.สวัสดิ์ ปุษปาคม
พ.ศ.2503-พ.ศ.2516
 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
     
ผศ.ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
พ.ศ.2517-พ.ศ.2522
รศ.ดร.ทวี หอมชง
พ.ศ.2522-พ.ศ.2524
 
ผศ.ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต
พ.ศ.2524-พ.ศ.2530
รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2530-พ.ศ.2534
 
มหาวิทยาลัยบูรพา
   
รศ.เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2534-พ.ศ.2536
 
ผศ.ดร. พจน์ สะเพียรชัย
พ.ศ.2536-พ.ศ.2537
ผศ.ดร. ผาสุข กุลละวณิชย์
พ.ศ.2537-พ.ศ.2545
 
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
พ.ศ.2545-พ.ศ.2553
 
ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน