ผู้สนใจศึกษาต่อ


      มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การศึกษาในมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดปัญญา มีความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยบูรพามีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องสมุดที่ทันสมัย มีอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตลอดจนอุปกรณ์ทางการเรียนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพายังได้มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า "เสริมสร้างปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม"

 
  ระดับปริญญาตรี

       มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออก และมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาศเข้าการศึกษาด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในรูปแบบที่หลากหลาย และ มีสาระสำคัญในแต่ละวิธีสรุปดังนี้

    โครงการรับตรงในภาคตะวันออก จำนวนที่รับประมาณ ร้อยละ 50 ของจำนวนที่รับเข้าศึกษาทั้งหมด

    โครงการรับตรงทั่วประเทศ จำนวนรับประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด

    โครงการ Admissions จำนวนรับประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนที่จะรับเข้าศึกษาทั้งหมด

    โครงการพิเศษ จำนวนรับประมาณร้อยละ 5 ของจำนวนที่จะรับทั้งหมด

    สำหรับภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาทั้งหลักสูตรต่อเนื่อง แหละหลักสูตร 4 ปีสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี และหากมีจำนวนที่สามารถรับได้ในภาคปกติ จะได้รับการพิจรณาจากคณะกรรมการประจำคณะ หรือ วิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นนิสิตภาคปกติตามความเหมาะสม

  ข่าวการรับสมัคร