เพลงมหาวิทยาลัย

มาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา

เกียรติ "บูรพา"ยืนยงนิรันดร์
เพชรบูรพา
ราตรีเทาทอง
คืนสู่เหย้าเทาทอง
ความหลังที่บางแสน
ตะลุงบูรพา
ดนตรีบรรเลงมาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา
มาร์ชเทาทอง
บูรพาสามัคคี
ผองเราเทาทอง
สายใยบูรพา
บัณฑิตบูรพา
ศักดิ์ศรีบูรพา
คลื่นสั่งฝั่ง
สู่บางแสน ณ แดนฝัน