บุคลากร


มหาวิทยาลัยบูรพามีจำนวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 2,959 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

ประเภทบุคลากร จำนวน (คน)
     ข้าราชการ 341
     ลูกจ้างโครงการ 131
     ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 135
     พนักงานฯบางส่วนเวลา 76
     ลูกจ้างประจำ 126
     พนักงานมหาวิทยาลัย 862
     พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) 1199
     ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 52
     อาจารย์ชาวต่างชาติ 37
     รวม 2959


หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

      บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนต่างมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการนำพามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมและให้ความช่วยเหลือพร้อมทั้งการสนับสนุนบุคลากรในด้านต่างๆ ทั้งสวัสดิการ และพัฒนาศักยภาพ กองทุนสำหรับบุคลากร และโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิการแก่บุคลการ

 

ระบบบุคลากร
     บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถสืบค้นข้อมูล ประวัติส่วนตัวของตนเอง เช่น ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการรับเงินเดือน ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การฝึกอบรม เป็นต้น และสามารถพิมพ์ใบแสดงรายการเงินเดือนผ่านระบบออนไลน์ได้
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบบุคลากร
 
 
หอพักบุคลากร
    มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรหอพักและบ้านพัก สำหรับบุคลากร โดยมีอาคารชุด หอพัก และบ้านพัก และได้ดำเนินการสร้างหอพักใหม่เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหอพักหรือบ้านพักเดิมที่เก่ามาก และเพื่อรองรับกับจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองอาคารสถานที่
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
    มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จึงได้ดูแลจัดการ เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น กองทุนสวัสดิการ การจัดที่พักอาศัย การประกันภัยหมู่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสังคม เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และบรรเทาความเดือดร้อน ทำให้มีความสุข
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองการเจ้าหน้าที่
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
สวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ทางราชการจัดให้
 

1. สิทธิเกี่ยวกับการลาทุกประเภท
2. สิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลา
3. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
4. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
5. สวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือบุตร
6. สวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร
7. สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
8. เงินทำขวัญ กรณีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการ เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
9. เงินช่วยพิเศษ  กรณีถึงแก่ความตาย
10. บำเหน็จและบำนาญ  กรณีพ้นจากราชการ
11. กองทุน กบข. (ข้าราชการ)
12. กองทุน กสจ. (ลูกจ้างประจำ)

 
สวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 

สิทธิการลา

1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่วนตัว
4. การลาพักผ่อน
5. การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. การลาติดตามคู่สมรส

 
การจัดสวัสดิการภายใน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
 

มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 แทนระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2548  และได้จัดทำประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0001/2553  เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา สรุปได้ดังนี้

  1. เงินสงเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ประสบภัยพิบัติ เป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงต่อบ้านพักอาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต จ่ายครั้งละไม่เกินร้อยละ 5,000 บาท
  2. กรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสียชีวิตจ่ายได้ไม่เกินศพละ 10,000 บาท
  3. กรณีบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ของผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตจ่ายได้ไม่เกินศพละ 3,000 บาท
  4. ค่าพวงหรีดเคารพศพนามมหาวิทยาลัยบูรพาจ่ายไม่เกินศพละ 500 บาท
  5. กรณีนำบุคลากรไปร่วมงานศพ  โดยใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยจ่ายเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าที่จ่ายจริงศพละ 5,000 บาท และจ่ายได้ไม่เกิน 1 ครั้ง  ส่วนค่าตอบแทน พนักงานขับรถยนต์จ่ายให้ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน
  6. กรณีบุคลากรประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานในหน้าที่จ่ายได้ไม่เกิน 1,000 บาท  โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานจริง
  7. กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นคนไข้ในจ่ายเป็นค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ ครั้งละไม่เกิน 500 บาท  และไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
  8. กรณีคลอดบุตรจ่ายเป็นค่าเยี่ยมแสดงความยินดีได้ครั้งละไม่เกิน 500 บาท
 
สวัสดิการที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่พัก
 

1. บ้านพัก
2. อาคารชุด

 

สวัสดิการโครงการเงินกู้

 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (โครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
2. โครงการเงินกู้ธนาคารออมสิน
3. โครงการเงินกู้ธนาคารกรุงไทย
4. สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
5. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 

1. สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างของสมาชิก โดยให้มหาวิทยาลัยหักเงินจากค่าจ้างดังกล่าวและนำส่งเข้ากองทุนพร้อมกับนำส่งเงินสมทบของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้างของสมาชิก

 
การประกันสังคม
 

สิทธิผู้ที่ทำประกันสังคมจะได้รับสิทธิคุ้มครอง  8  กรณี ดังนี้
- กรณีเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีสงเคราะห์บุตร 
- กรณีชราภาพ
- กรณีว่างงาน 
- กรณีทันตกรรม 
- กรณีตาย

 
การประกันภัยหมู่
 

1. กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)ได้รับเงินชดเชยรายวัน  วันละ 500 บาท สูงสุด 100 วัน
2. รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตทุกกรณี จำนวน 100,000 บาท

 
สโมสรบุคลากร
 

สิทธิสมาชิกสโมสรบุคลากร กรณีสมาชิกเข้าพิธีมงคลสมรส กรณีสมาชิกเข้าพิธีอุปสมบท กรณีสมาชิกเสียชีวิต กรณีบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของสมาชิกเสียชีวิต  กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 5 วัน

 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 

มหาวิทยาลัยได้มีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณากรณ์ เสนอให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย

 
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 

มหาวิทยาลัยมีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาขาดแคลนโดยต้องไม่เป็นผู้รับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยบูรพา และสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีคุณวุฒิในสาขาขาดแคลนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 
การจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง
 

มหาวิทยาลัยมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานหนึ่งปีขึ้นไป

 
ความก้าวหน้าในสายงาน
 

1. ความก้าวหน้าของสายคณาจารย์ สามารถขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกำหนด
2. ความก้าวหน้าของสายสนับสนุนวิชาการ สามารถขอกำหนดตำแหน่งเป็นชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยกำหนด

 
ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
 

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนากำลังคน โดยการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุคลากร โดยการจัดทำโครงการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบของส่วนงานต่าง ๆ
ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา โดยจำแนกตามประเภทการให้
ทุนได้ดังนี้

1. ประเภททุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. ประเภททุนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน
3. ประเภททุนพัฒนาบุคคลทั่วไป

 
ดำเนินการทางวินัยและนิติการ
 

1. การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และคดีความทั่วไป
2. จัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  และลูกจ้าง (กรณีไม่ได้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของอธิการบดี)
3. จัดทำสัญญาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ที่ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
4. จัดทำสัญญาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปในการรับทุนรัฐบาลและทุนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศและต่างประเทศ และสัญญาค้ำประกัน
5. การดำเนินการเรียกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือผู้รับทุน กรณีผิดสัญญารับทุนหรือสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมฯ ชำระหนี้ตามข้อผูกพันในสัญญา
6. ดำเนินการส่งเรื่องฟ้องคดี กรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือผู้รับทุนผิดสัญญารับทุนหรือสัญญาลาศึกษาหรือฝึกอบรมฯ ให้พนักงานอัยการดำเนินคดีตามข้อผูกพันในสัญญา
7. ประสานงานกับพนักงานอัยการในกรณีที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องคดีปกครอง
8. ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อแก้ต่างในกรณีที่มหาวิทยาลัยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นจำเลย   ทั้งทางแพ่งและทางอาญา