เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

                           มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม  ถึง ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕   (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๗๖ หรือ ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๗๗
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่