มาตรการและแนวปฏิบัติการฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๙ (การขยายระยะเวลาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส)

5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 มาตรการและแนวปฏิบัติการฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉบับที่ ๙ (การขยายระยะเวลาการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส)