โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก” เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

19 มิถุนายน พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมพล พงศ์ไทยให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจาก นายสมพล พงศ์ไทย ได้ดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดตามวาระแล้ว และต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่ง 
ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องการกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาอธิการบดีหรือ
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และในการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑การประชุมลับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การประชุมลับ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และการประชุมลับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ กาสลัก ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา .. ๒๕๕๐ แต่โดยที่ได้มีการร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาอธิการบดี
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
         
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
 
          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.. ๒๕๖๓
 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
   สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
     รองนายกรัฐมนตรี


รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลักที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/144/T_0005.PDF