ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

15 กรกฏาคม พ.ศ. 2563


ประวัติ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คนที่ 8

 โดยได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563


อ่านฉบับเต็มได้ที่  https://drive.google.com/file/d/18fJeNFSsCujNYWa8QNKzVs_7ZeXa2QeU/view?usp=sharing


หรือแสกน QR CODE