ขอเชิญชม...นิทรรศการออนไลน์ เรื่อง “นวัตกรรมถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี”

14 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
ขอเชิญชม...นิทรรศการออนไลน์
“นวัตกรรมถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง
วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี”
===========================================
➡️โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายภาพมุมมองที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง
เรื่อง "“นวัตกรรมถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง มุมมองภาพที่สมบูรณ์ของจิตรกรรมฝาผนัง วัดตะปอนน้อย จังหวัดจันทบุรี”

เพื่อแสดงผลงานการใช้สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง การแสดงการถ่ายภาพตลอดจนการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าในสาระและคุณค่าของจิตรกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป
โดยเข้าชมนิทรรศการได้ที่ลิงค์นี้ หรือแสกนบาร์โคดที่ปรากฎด้านล่างนี้