ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมงานโครงการจัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมงานโครงการจัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนา ๒๑๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๒ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นิสิตที่สนใจ สามารถเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/job/home