การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

5 ตุลาคม พ.ศ. 2561


   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันทำการ ระหว่างเวลา ๐๙:๐๐ น. - ๑๖:๐๐ น. รายละเอียดมีดังนี้

                   ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 
                         เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑

                   ๒. แบบฟอร์มใบสมัคร/ส่วนงานเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

                   ๓. ประวัติและผลงานผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

                   ๔. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (๔ ปี)

                   ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐