มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  ผู้ที่สมัครสอบจะต้องสอบทั้งภาค ก. และภาค ข. ทั้งนี้จะต้อง
สอบผ่านภาค ก. ก่อนจึงจะมีสิทธิสอบภาค ข. โดยผลสอบภาค ก. สามารถนำมาใช้ได้ในระยะเวลา ๒ ปี
โดยมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา หรือผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.buu.ac.th/   และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม  ถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียด คลิ๊ก http://personnel.buu.ac.th/document/person3428.pdf?fup=
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
- กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๙๕๓ และ ๐-๓๘๑๐-๒๙๖๐
- งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๐-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ และ ๑๑๑๔
- งานบุคลากร กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ชั้น ๑ อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๒๖-๑๕๕๙ ถึง ๖๐ ต่อ ๑๑๐๔