เรื่องเด่น

24 เมษายน พ.ศ. 2562
ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
24 เมษายน พ.ศ. 2562
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๓๐ น.ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาเนื้อหาข่าว (TH)
24 เมษายน พ.ศ. 2562
ด้วยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มีความประสงค์จะจัดทำฐานข้อมูลระบบหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้สำหรับสืบค้นและให้บริการติดต่อสอบถาม ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา กรอกแบบฟอร์มข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์โดยสามารถกรอกข้อมูลโดยสแกนคิวอาร...

เรื่องเด่น

ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อ...

ขอเชิญชวน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒เพื่อเป็นการเฉ...

ขอเชิญชมและร่วมพิธีเปิดนิทรรศก...

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ร...

ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงาน/หน่...

ด้วยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มีความประสงค์จะจัดทำฐานข้อมูลระบบหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปฏิบัติงาน...