เรื่องเด่น

22 สิงหาคม พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแนวคิด “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ด้วยยุทธศาสตร์ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาเครื่องมือ HAPPINOMETER เพื่อสำรวจความสุข ความพึงพอใจและคว...
15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
*โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์* **โครงการพัฒนา ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน1.การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง 20305 ชั้น 3...

เรื่องเด่น

ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานในมห...

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแน...

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับฟังควา...

*โครงการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ ด้านการแพทย์จีโนมิกส์* **โครงการพัฒนา ...