เรื่องเด่น

13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (๘ กรกฎ)ประจำปี ๒๕๖๒ (วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒โดยผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ดังนี้
13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สมควรได้รับรางวัล“รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อมอบเป็นรางวัลเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานดีเด่นและสมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลทั่วไป โดยคณะกรรมการพิจารณ...

เรื่องเด่น

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบู...

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา (๘ กรกฎ)ประจำปี ๒๕๖๒ (วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ...

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ม...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ...

ขอแสดงความยินดี ต่อผู้ได้รับรา...

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมประกาศนียบัตรใ...