มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Style 01 (Deep Sky Blue) - Menu by Apycom.com


การเลือกสมาชิกสภาพนักงาน

การส่งข้อมูลอันเป็นเท็จให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย
การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
การเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาของนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยบูรพา
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตามคำสั่งศาล
ศาลปกครองระยองมิได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้นายสาธิต ปิติวรา เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลิงค์ด่วน

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 โทรสาร : 0-3839-0351 ติดต่อ : wmaster@buu.ac.th