เรื่องเด่น

ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม...

ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า รอ...

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาล...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำร...

เรื่องเด่น

ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งดำร...

ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งดำรงตำแหน่งทาง...

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนั...

มหาวิทยาลัยบูรพามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีกา...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม