นายกสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
นายมนูญ สรรค์คุณากร
นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
ดร.อภิชาต ทองอยู่
นายพิรุณ ลายสมิต
นายสมโภชน์ อาหุนัย
ดร.ศานิตย์ นาคสุขศรี
นายบัณฑูร สุภัควณิช
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี
นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ประธานสภาพนักงาน
นายนฤดม พิสิษฐเกษม
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ประเภทผู้แทนคณาจารย์
นางสาววรรณา แนบเชย
ประเภทผู้แทนพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงาน

ประธานกรรมการ

นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ

กรรมการ

นางกมนพรรน์ ทิพยไกรศรโชติ
นายจุมพฏ กาญจนกำธร
นายชาญชัย ธเนศานนท์
นายชาญชัย ชลานนท์นิวัฒน์
พันตำรวจเอกชาญเดช ศรีสังข์
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
พลตำรวจตรีทรงพล วัธนะชัย
นายธรรมศักดิ์ มณีโชติ
นายนฤดม พิสิษฐเกษม
นายพันธ์เทพ ชัยปริญญา
นางรัชฏาพร สุวรรณรัตน์
นายวรวิทย์ ปัญญาวัฒนกิจ
นายวสวัตติ์ ชูวิทย์ตรัยเมธา
นายวัฒนชัย ผลชีวิน
นายวันชัย บำรุงหนูไหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์
นายสมบัติ พูถาวรวงศ์
นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร
นายสุเมธ มัคครากุล

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วงษ์แก้ว

อธิการบดี

อธิการบดี
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2901

รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2904
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 4107
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2530
รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2915
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2910
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2912
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2175
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3309
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 811114
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 821001

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 4115
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 1521,2726
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2969
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2914
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2530
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2959
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2921
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2193
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2922
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2911
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2907
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
โทรศัพท์ 0 3810 2915
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 812041
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2924
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย
โทรศัพท์ 0 3810 2914
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2809
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3009
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2009
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3309
รองศาสตราจารย์ เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2509
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2745
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3189#2901
ผศ. ร.ต.อ. ดร. วิเชียร ตันศิริคงคล
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2914
รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3102
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2083
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 7666
ภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 5001
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
โทรศัพท์ 06 4746 7547
ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2328
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3061
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 813510
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 811114
ดร.สราวุธ ศิริวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 813020
ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 0 8256 4345
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ
คณบดีคณะดนตรีและการแสดง
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2568
ดร. สิรินารี เงินเจริญ
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 822001
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2309
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2655
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
ผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2077#109
รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2655
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2499
นายวิทวัส พันธุมจินดา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2779
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2299
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2599
ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
โทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 2700#518

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี
พ.ศ.2498-พ.ศ.2502
ศาสตราจารย์ มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
พ.ศ.2502-พ.ศ.2503
รองศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ปุษปาคม
พ.ศ.2503-พ.ศ.2516

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
พ.ศ.2517-พ.ศ.2522
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี หอมชง
พ.ศ.2522-พ.ศ.2524
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต
พ.ศ.2524-พ.ศ.2530
รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2530-พ.ศ.2534

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ เชาวน์ มณีวงษ์
พ.ศ.2534-พ.ศ.2536
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
พ.ศ.2536-พ.ศ.2537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์
พ.ศ.2537-พ.ศ.2545
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
พ.ศ.2545-พ.ศ.2553
ศาสตราจารย์ นพ.สมพล พงศ์ไทย
พ.ศ.2553-2559
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
พ.ศ.2559-2562
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
ดร.เสนาะ อูนากูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
ดร.เกษม จาติกวณิช
ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2542
นายอนันต์ อนันตกูล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -18 ก.ย. 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล
5 ต.ค. 2543- 24 ม.ค. 2544
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
นายมีชัย ฤชุพันธุ์
25 ม.ค. 2544 - 9 ม.ค. 2552
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
10 ม.ค. 2552 - 21 พ.ค. 2557
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
22 พ.ค. 2557- 10 ต.ค. 2559
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง
11 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2561
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
ศ.กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
1 ต.ค. 2561 - 24 พ.ค. 2564
(ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
25 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน