ปรัชญา

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

คำขวัญ

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ - ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก

W.E. (Wisdom of the East) BURAPHA

พันธกิจ

 1. ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดำเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนำในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม

B-U-R-A-P-H-A

             B = Benevolence-สำนึกดี
             U = Unity-มีใจเป็นหนึ่ง
             R = Responsibility-คิดถึงสังคม
             A = Action-ทำตนใฝ่เรียนรู้
             P = Participation-อยู่อย่างมีส่วนร่วม
             H = Happiness-ครบถ้วนความสุข
             A = Agility-พร้อมปรับทุกสถานการณ์

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2564-2567

  แพลตฟอร์ม 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก
          โปรแกรม 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสากล
          โปรแกรม 2 พัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก
          โปรแกรม 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต
          โปรแกรม 4 การนำมหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
          โปรแกรม 5 ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการทำวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

  แพลตฟอร์ม 2. การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน
          โปรแกรม 6 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
          โปรแกรม 7 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
          โปรแกรม 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

  แพลตฟอร์ม 3. การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
          โปรแกรม 9 มุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ
          โปรแกรม 10 พัฒนาระบบบริหารประสิทฺธิภาพรายรับ-รายจ่าย
          โปรแกรม 11 การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
          โปรแกรม 12 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน
          โปรแกรม 13 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
          โปรแกรม 14 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านของเสียกลับมาใช้ใหม่
          โปรแกรม 15 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
          โปรแกรม 16 การเป็มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านการขนส่ง