การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว
ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ. เชาวน์ มณีวงษ์ (ห้องสมุด) ชั้น 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 3 ล็อก

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครพน […]

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างซ่อมแซมหน้าต่าง อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมหน้าต่าง อาคารฉลองราชย์ 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพ […]

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผ […]

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพ […]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างทำคู่มือนักเรียน 1,600 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเรียกเสนอราคาจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุนักเรียน