ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2553

รองศาสตราจารย์เฉลิม คิดชัย

ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาสาสมัครสอนโรงเรียนขาดแคลนครู

รองศาสตราจารย์บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

ข้าราชการบำนาญ ประธานวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

นายทรงจิต พูลลาภ

ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคมสถาบันพัฒนาชุมชน

นายชวลิต วิชาศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์

เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา

นายมานพ สุภาพจน์

ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)สาขาหนองโพ จ.ราชบุรี

นายภัทรพล โชติกโสภณ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา

นายพัลลภ ปู่วัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน

วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ดร. สุชีราภรณ์ ธุวานนท์

อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2553

รองศาสตราจารย์เฉลิม คิดชัย
ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น อาสาสมัครสอนโรงเรียนขาดแคลนครู
รองศาสตราจารย์บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
ข้าราชการบำนาญ ประธานวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
นายทรงจิต พูลลาภ
ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคมสถาบันพัฒนาชุมชน
นายชวลิต วิชาศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์
เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
นายมานพ สุภาพจน์
ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)สาขาหนองโพ จ.ราชบุรี
นายภัทรพล โชติกโสภณ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา
นายพัลลภ ปู่วัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนบางปะกงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดร. สุชีราภรณ์ ธุวานนท์
อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ