ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554

รศ.วันเนาว์ ยูเด็น

ข้าราชการบำนาญ,นักเขียนอิสระ รุ่น 2 - ศรอนงค์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ผศ.ดารณี ภุมวรรณ์

ข้าราชการบำนาญ,อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 8 - สิงห์ผยอง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

รศ.บุหงา วชิระศักดิ์มงคล

รองศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่น 13 - เอราวัณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร

หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 14 - กระทิงดำ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ร้อยโทสมมาตร อ่อนวงศ์

ประธานภูมิภาคที่ 2 ไลออนส์สากลภาค 310 บี ประเทศไทย รุ่น 15 - เห่าไฟ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

นายสมพงษ์ มะใบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี รุ่น 16 - พิราบขาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

นายวัชรินทร์ เจริญเผ่า

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รุ่น 17 - หงส์ขาว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่น 19 - จามรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

น.ส.สุภาวดี วงษ์สกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี รุ่น 20 - นกนางนวล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รุ่น 21 - กรกฎ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

นายชูฤทธิ์ จิตวีระ

ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รุ่น 23 - ฉัททันต์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร10240

ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 25 - ตฤณสีห์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่น 26 - มฤคมาศ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

นางเวธกา กลิ่นวิชิต์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 31 - นเคศวร อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

นางปัทมา คุณสืบพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์สิริวิทยา ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รุ่น 44 - วิลินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

นายวิเชียร สุคนธประทีป์

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รุ่น 52 - บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2554

รศ.วันเนาว์ ยูเด็น
ข้าราชการบำนาญ,นักเขียนอิสระ รุ่น 2 - ศรอนงค์ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ์
ข้าราชการบำนาญ,อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 8 - สิงห์ผยอง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
รศ.บุหงา วชิระศักดิ์มงคล
รองศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่น 13 - เอราวัณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 14 - กระทิงดำ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ร้อยโทสมมาตร อ่อนวงศ์
ประธานภูมิภาคที่ 2 ไลออนส์สากลภาค 310 บี ประเทศไทย รุ่น 15 - เห่าไฟ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
นายสมพงษ์ มะใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี รุ่น 16 - พิราบขาว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
นายวัชรินทร์ เจริญเผ่า
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รุ่น 17 - หงส์ขาว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รุ่น 19 - จามรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
น.ส.สุภาวดี วงษ์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จังหวัดปทุมธานี รุ่น 20 - นกนางนวล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
รศ.ดร.วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา รุ่น 21 - กรกฎ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
นายชูฤทธิ์ จิตวีระ
ผู้จัดการส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รุ่น 23 - ฉัททันต์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร10240
ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 25 - ตฤณสีห์ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
นายวัฒนา หลายเพิ่มพูน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่น 26 - มฤคมาศ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
นางเวธกา กลิ่นวิชิต์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 31 - นเคศวร อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
นางปัทมา คุณสืบพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพงษ์สิริวิทยา ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รุ่น 44 - วิลินกร อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
นายวิเชียร สุคนธประทีป์
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รุ่น 52 - บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000