ทำเนียบรุ่นของเรา ชาวเทา - ทอง

นับตั้งแต่ปี 2498 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกจนถึงปัจจุบันจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อปี 2498 เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนเมื่อปี 2517 และมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี 2533 โดยมีสีประจำสถาบันคือ สีเทา - ทอง จะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ต้นคือ การกำหนดชื่อรุ่นและสีประจำรุ่นเพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีกันภายในรุ่นและเรียกขานเมื่อมีการพบปะในการชุมนุมศิษย์เก่าตามโอกาสอันควรโดยนิสิตรุ่นนั้นๆ จะร่วมกันตั้งชื่อรุ่น โดยส่วนมากกำหนดเป็นชื่อสัตว์และไม่ซ้ำกับรุ่นพี่ ส่วนสีประจำรุ่นจะหมุนเวียนกันไป ชื่อรุ่นและสีประจำรุ่นที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้
รุ่นที่ ปีที่เข้าศึกษา ชื่อรุ่น สีประจำรุ่น
1 2498 ม้าสีหมอก ดำ
2 2499 ศรอนงค์ เหลือง - ดำ
3 2500 อรชร ขาว - แดง
4 2501 ช้างเผือก น้ำเงิน - ขาว
5 2502 ฉลามขาว เขียว - ขาว
6 2503 มดทอง เหลือง - ดำ
7 2504 ผึ้งหลวง ขาว - แดง
8 2505 สิงห์ผยอง น้ำเงิน - ขาว
9 2506 อินทรีผงาด เขียว - ขาว
10 2507 พยัคฆราช เหลือง - ดำ
11 2508 จงอางขาว ขาว - แดง
12 2509 ยูงทอง น้ำเงิน - ขาว
13 2510 เอราวัณ เขียว - ขาว
14 2511 กระทิงดำ เหลือง - ดำ
15 2512 เห่าไฟ ขาว - แดง
16 2513 พิราบขาว น้ำเงิน - ขาว
17 2514 หงส์ขาว เขียว - ขาว
18 2515 เสือดาว เหลือง - ดำ
19 2516 จามรี ขาว - แดง
20 2517 นางนวล น้ำเงิน - ขาว
21 2518 กรกฎ เขียว - ขาว
22 2519 บัวขาว เหลือง - ดำ
23 2520 ฉัททันต์ ขาว - แดง
24 2521 เหมราช น้ำเงิน - ขาว
25 2522 ตฤณสีห์ เขียว - ขาว
26 2523 มฤคมาศ เหลือง - ดำ
27 2524 พณิณธร ขาว - แดง
28 2525 ภุมรินทร์ น้ำเงิน - ขาว
29 2526 ชฎายุ เขียว - ขาว
30 2527 ศฤคาล เหลือง - ดำ
31 2528 นเคศวร ขาว - แดง
32 2529 มธุกร น้ำเงิน - ขาว
33 2530 ทวิชากร เขียว - ขาว
34 2531 พิหเคนทร์ เหลือง - ดำ
35 2532 ณัลลกัณฑ์ ขาว - แดง
36 2533 อติทีน น้ำเงิน - ขาว
37 2534 เคนกรี เขียว - ขาว
38 2535 เก็จทรายแก้ว เหลือง - ดำ
39 2536 กฤติกา ขาว - แดง
40 2537 สัตประพัทธ์ น้ำเงิน - ขาว
41 2538 ธีรวรการ เขียว - ขาว
42 2539 เอกภัทร์ภุมรินทร์ เหลือง - ดำ
43 2540 เศวตชาดชลทิศ ขาว - แดง
44 2541 วิลินกร น้ำเงิน - ขาว
45 2542 นรินทราทิตย์ เขียว - ขาว
46 2543 สัตตนิลบุษย์ เหลือง - ดำ
47 2544 วริช ชโลทร ขาว - แดง
48 2545 กาญจนกันทร น้ำเงิน - ขาว
49 2546 วนพิชญภากร เขียว - ขาว
50 2547 ทศวชิรชลธี เหลือง - ดำ
51 2548 รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์ ขาว - แดง
52 2549 บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป น้ำเงิน - ขาว
53 2550 นาคินบดินทร์ขจรกลิ่น เขียว - ขาว
54 2551 กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร เหลือง - ดำ
55 2552 กษิรชาด ขาว - แดง
56 2553 มุกรัตน์ธารา น้ำเงิน - ขาว
57 2554 พัชรนิลปัทม์ เขียว - ขาว
58 2555 บูรพธุวดารา เหลือง - ดำ
59 2556 สตรอเบอร์รี่ ซันเดย์ ขาว - แดง
60 2557 รัตนภูวดินทร์ น้ำเงิน - ขาว

ทำเนียบรุ่นของเรา ชาวเทา - ทอง

นับตั้งแต่ปี 2498 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และได้เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกจนถึงปัจจุบันจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อปี 2498 เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนเมื่อปี 2517 และมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี 2533 โดยมีสีประจำสถาบันคือ สีเทา - ทอง จะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ต้นคือ การกำหนดชื่อรุ่นและสีประจำรุ่นเพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีกันภายในรุ่นและเรียกขานเมื่อมีการพบปะในการชุมนุมศิษย์เก่าตามโอกาสอันควรโดยนิสิตรุ่นนั้นๆ จะร่วมกันตั้งชื่อรุ่น โดยส่วนมากกำหนดเป็นชื่อสัตว์และไม่ซ้ำกับรุ่นพี่ ส่วนสีประจำรุ่นจะหมุนเวียนกันไป ชื่อรุ่นและสีประจำรุ่นที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้
รุ่นที่ ปีที่เข้าศึกษา ชื่อรุ่น
1 2498 ม้าสีหมอก
2 2499 ศรอนงค์
3 2500 อรชร
4 2501 ช้างเผือก
5 2502 ฉลามขาว
6 2503 มดทอง
7 2504 ผึ้งหลวง
8 2505 สิงห์ผยอง
9 2506 อินทรีผงาด
10 2507 พยัคฆราช
11 2508 จงอางขาว
12 2509 ยูงทอง
13 2510 เอราวัณ
14 2511 กระทิงดำ
15 2512 เห่าไฟ
16 2513 พิราบขาว
17 2514 หงส์ขาว
18 2515 เสือดาว
19 2516 จามรี
20 2517 นางนวล
21 2518 กรกฎ
22 2519 บัวขาว
23 2520 ฉัททันต์
24 2521 เหมราช
25 2522 ตฤณสีห์
26 2523 มฤคมาศ
27 2524 พณิณธร
28 2525 ภุมรินทร์
29 2526 ชฎายุ
30 2527 ศฤคาล
31 2528 นเคศวร
32 2529 มธุกร
33 2530 ทวิชากร
34 2531 พิหเคนทร์
35 2532 ณัลลกัณฑ์
36 2533 อติทีน
37 2534 เคนกรี
38 2535 เก็จทรายแก้ว
39 2536 กฤติกา
40 2537 สัตประพัทธ์
41 2538 ธีรวรการ
42 2539 เอกภัทร์ภุมรินทร์
43 2540 เศวตชาดชลทิศ
44 2541 วิลินกร
45 2542 นรินทราทิตย์
46 2543 สัตตนิลบุษย์
47 2544 วริช ชโลทร
48 2545 กาญจนกันทร
49 2546 วนพิชญภากร
50 2547 ทศวชิรชลธี
51 2548 รังสิมารุจี นทีคุณารักษ์
52 2549 บูรไพลิน หัสดินทร์นราธิป
53 2550 นาคินบดินทร์ขจรกลิ่น
54 2551 กิตติกวินประภัสศิลป์มธุกร
55 2552 กษิรชาด
56 2553 มุกรัตน์ธารา
57 2554 พัชรนิลปัทม์
58 2555 บูรพธุวดารา
59 2556 สตรอเบอร์รี่ ซันเดย์
60 2557 รัตนภูวดินทร์