แผนผังมหาวิทยาลัยบูรพา

 1. หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
 2. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 3. สำนักงานอธิการบดี (ภปร.)
 4. หอประชุมธำรง บัวศรี
 5. อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
 6. อาคารเคมี
 7. อาคารฟิสิกส์
 8. สำนักบริการวิชาการ
 9. อาคารปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา
 10. สำนักบริการวิชาการ อาคาร2
 11. ภาควิชาคณิตศาสตร์
 12. คณะโลจิสติกส์
 13. ศูนย์กิจกรรมนิสิต + ศูนย์หนังสือจุฬา
 14. โภชนาคาร
 15. โครงการก่อสร้างคณะโลจิสติกส์
 16. สำนักหอสมุด
 17. คณะวิทยาศาสตร์
 18. อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 19. อาคารเทคโนโลยีทางการศึกษา
 20. คณะศึกษาศาสตร์
 21. บัณฑิตวิทยาลัย
 22. คณะมนุษย์ฯ (60 พรรษามหาราชินี 2)
 23. อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก
 24. อาคารหอประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
 25. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 26. คณะพยาบาลศาสตร์
 27. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
 28. อาคารอนุรักษ์
 29. สำนักคอมพิวเตอร์
 30. อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1)
 31. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 32. อาคาร ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ (MBA - MPA)
 33. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 34. คณะแพทย์ศาสตร์
 35. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (รพ.ม.บูรพา)
 36. อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (คณะสหเวชศาสตร์)
 37. อาคาร อบจ.
 38. อาคารพิบูลพัฒนา
 39. อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
 40. อาคารพิบูลบำเพ็ญ
 41. อาคาร EIP
 42. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 43. วิทยาลัยนานาชาติ
 44. อาคารโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 45. อาคารศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์