การสมัครเข้าศึกษา

วิทยาเขต : จันทบุรี​ | สระแก้ว

ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์ข่าวนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมแบบฝังตัวและเซ็นเซอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมแ […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบค้อนเหวี่ยงสำหรับพลาสติก ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทกแบ […]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างคณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศประกวดราคาซื้อชุด […]

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างคณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญใน […]