การคัดเลือกผู้สมควรได้รับ รางวัล “รัตนบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา” 
เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือก
ผู้สมควรได้รับรางวัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “รัตนบูรพา” 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้ 

สามารถคลิกดูประกาศได้ที่ ===>>>>>>    http://senate.buu.ac.th/?p=4306