มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมืองดรับและงดให้ของขวัญของกำนัลและผลประโยชน์ต่างตอบแทน

10 มกราคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกส่วนงาน
งดรับและงดให้ ของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ