มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” จากระบบการให้คะแนนมหาวิทยาลัยสุขภาพ (HURS) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน-เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ(AUN-HPN)

20 มีนาคม พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” ซึ่งเป็นช่วงระดับคะแนนที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระบบการให้คะแนนนี้เป็นการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Healthy University Rating System (HURS) version 2022 โดยมีคณะกรรมการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันผลคะแนน

การให้คะแนนและจัดอันดับในปี 2565 มีมหาวิทยาลัยลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 มหาวิทยาลัย จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เวียดนาม และพม่า และมี 13 มหาวิทยาลัยที่สามารถลงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 13 มหาวิทยาลัย จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการประเมินและยืนยันผลการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบของ “AUN-Healthy University” ในรางวัลระดับ 4 ดาว ซึ่งหมายถึง ช่วงคะแนน 600-799 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน สำหรับช่วงคะแนนที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับอยู่ในช่วงคะแนนที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์และคณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นแกนนำแก่คณะวิชาและส่วนงานต่าง ๆ ในการให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพของทั้งนิสิต บุคลากรและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเสมอมา