ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี (รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)

18 กันยายน พ.ศ. 2566

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี
(รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)

สำหรับผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้- 31 ตุลาคม 2566

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี

https://bit.ly/BUU_President2566