เรื่องเด่น

18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎ) ประจำปี ๒๕๖๑ (วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
24 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๗ ราย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัคร ประวัติและผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยบูร...
23 เมษายน พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หารือข้อกฎหมายและแ...

เรื่องเด่น

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิ...

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (๘ กรกฎ) ประจำปี ๒๕๖๑ (วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบ...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี...

หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขป...

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวันที่ 16 กุ...