เรื่องเด่น

2 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2566 https://graduate.buu.ac.th/
18 กันยายน พ.ศ. 2566
ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี(รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก)สำหรับผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้- 31 ตุลาคม 2566แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดีhttps://bit....
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 1 ของโลกด้าน Crisis Management 3 ปีซ้อนจากการจัดอันดับโดย World’s Universities with Real Impact (WURI)โดยในปี 2023 ได้มีผลงาน "การติดตามและผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนและทรัพยากร/ชีววิทยาทางทะเล กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง"(Monitoring and Impact on the Com...
20 มีนาคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” ซึ่งเป็นช่วงระดับคะแนนที่สูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระบบการให้คะแนนนี้เป็นการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Healthy University Rating System (HURS) version 2022 โดยมีคณะกรรมการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืน...
10 มกราคม พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานงดรับและงดให้ ของขวัญ ของกำนัลและผลประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัล “รัตนบูรพา”เพื่อมอบเป็นเกียรติยศแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การคัดเล...

เรื่องเด่น

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีพระรา...

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมพ...

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา...

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำและคุณลักษณะส่วนบุ...

มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 1 ข...

มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 1 ของโลกด้าน Crisis Management 3 ปีซ้อนจากการจัดอันดับโดย World...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “...

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยสุขภาพ ระดับ 4 ดาว” ซึ่งเป็นช่วงระดับคะแนนที่สูงท...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกส่วนงานงดรับและงดใ...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับ รางว...

มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั...