การรับเข้าศึกษา

     มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักยภาพสูงที่สุดในภาคตะวันออกจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดระดับการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาได้มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกไปใช้สังคมและประเทศชาติ ขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ คือ ขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาเป็นปัจจัยนำเข้าปัจจัยหนึ่งของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออกและมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาสเข้าการศึกษา ด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในรูปแบบที่หลากหลาย

ระดับปริญญาตรี

     นิสิตชั้นปีที่หนึ่งประมาณ 5,000 คนเข้าศึกษาในแต่ละปี มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดย มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออกและมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาสเข้าการศึกษา
     > การรับเข้าศึกษา สำหรับหลักสูตรภาษาไทย
     > Undergraduate Admission (International program/English program)

ระดับบัณฑิตศึกษา

     มหาวิทยาลัยบูรพามีสาขาวิชา และ/หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กว่า 65 สาขาวิชาและหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับมืออาชีพ โดยข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาแตกต่างกันไปมาก
     > การรับเข้าศึกษา สำหรับหลักสูตรภาษาไทย
     > Graduate Admission (International program/English program)

การรับเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีศักยภาพสูงที่สุดในภาคตะวันออกจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดระดับการศึกษาระดับต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาได้มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ออกไปใช้สังคมและประเทศชาติ ขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการควบคุมคุณภาพ คือ ขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาเป็นปัจจัยนำเข้าปัจจัยหนึ่งของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายสำคัญในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาคือ มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออกและมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาสเข้าการศึกษา ด้วยนโยบายสำคัญดังกล่าวข้างต้นทำให้มีวิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในรูปแบบที่หลากหลาย

 

 

ระดับปริญญาตรี

     นิสิตชั้นปีที่หนึ่งประมาณ 5,000 คนเข้าศึกษาในแต่ละปี มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดย มุ่งคัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถสูง มุ่งกระจายโอกาสสู่ภาคตะวันออกและมุ่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันในโอกาสเข้าการศึกษา
     > การรับเข้าศึกษา สำหรับหลักสูตรไทย
     > Undergraduate Admission (International program/English program)

 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

     มหาวิทยาลัยบูรพามีสาขาวิชา และ/หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กว่า 65 สาขาวิชาและหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับมืออาชีพ โดยข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาแตกต่างกันไปมาก
     > การรับเข้าศึกษา สำหรับหลักสูตรไทย
     > Graduate Admission (International program/English program)