นิสิต

สวัสดิการต่างๆ

ทุนส่งเสริมการศึกษา

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ได้ดำเนินการจัดหาและจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สวัสดิการหอพัก

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสร้างหอพักเพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยแก่นิสิต มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หลัง ซึ่งได้จัดเป็นหอพักนิสิตชายจำนวน 1 หลัง สามารถรับนิสิตชายได้ประมาณ 800 คน และหอพักนิสิตหญิงจำนวน 4 หลัง สามารถรับนิสิตหญิงได้ประมาณ 5,600 คน และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างหอพักนิสิตอีก 1 หลัง คาดว่าสามารถรับนิสิตได้ในปีการศึกษา 2556 อีกประมาณ 1,500 คน

การประกันอุบัติเหตุนิสิต

มหาวิทยาลัยมีโครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับนิสิตโดยไม่ได้คาดหมาย ซึ่งหากนิสิตเข้ารับการรักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตไม่ต้องสำรองจ่ายเงินภายในวงเงินที่คุ้มครองตามกรมธรรม์

ทะเบียนราษฎร์ของนิสิต

นิสิตที่ประสงค์จะอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยให้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย โดยแจ้งขอย้ายจากภูมิลำเนาของตนเองเข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพาและส่งใบแจ้งย้ายออกจาภูมิลำเนาเดิมให้งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิตในวันที่ 1-7 ของเดือนกรกฎาคม (ในวันทำงานปกติ)เพื่อดำเนินการแจ้งย้ายเข้าต่อไปแนะแนวและจัดหางาน

งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยที่ให้บริการด้านการปรึกษาสำหรับนิสิต ที่ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาด้าน การเรียน การปรับตัวในสังคม ปัญหาครอบครัว บุคลิกภาพ การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ฯลฯ โดยมีศูนย์บริการให้การปรึกษาแก่นิสิต ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน บริการห้องสมุดอาชีพสำหรับค้าคว้าหาข้อมูลประกอบการทำงานในอนาคต จัดให้มีศูนย์บริการการศึกษาพิเศษ (DSS) เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านการเรียนแก่นิสิตพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต เช่น โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการเรียนของนิสิตภาคทัณฑ์ โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข