admission application

Campus : Chanthaburi​ | Sa kaeo
News and Activities

News and Activities

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดทดสอบห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดจำลองการทดลองแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดวิเคราะห์พื้นผิววัสดุฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่ จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเช่าพื้นที่ จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องแยกสารสำคัญแรงดันสูงที่มีตัวตรวจวัดมวลความละเอียดสูงด้วยเทคนิค ออบิแทรบฯ

ร่างเอกสารประกวดราคาวันที่ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาขึ้นเว็บไซต์ 14/06/2567จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 3 วันทำการวันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 19/06/2567 ลิงก์ไฟล์เอกสารทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมแบบฝังตัวและเซ็นเซอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบควบคุมแบบฝังตัวและเซ็นเซอร์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม บริเวณ ศูนย์อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม บริเวณ ศูนย์อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 8 ร้าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแบบแนวตั้ง (Milling machine) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแบบแนวตั้ง (Milling machine) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการหารอยร้าวด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบการหารอยร้าวด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ เครื่องเคลือบผิวชิ้นงานให้นำไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ เครื่องเคลือบผิวชิ้นงานให้นำไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกัดซีเอ็นซี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องกัดซีเอ็นซี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนและวัดอุณหภูมิ (Infrared Camera Thermography) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อนและวัดอุณหภูมิ (Infrared Camera Thermography) ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องทดสอบดัชนีกำลังของหิน

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องดึงถอนคอนกรีต