เรื่องเด่น

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมงานโครงการจัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา...

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมงานโครงการจัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีกา...

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี...

มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสร...

ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้บริการ Service point ใน ม.บูรพา

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ “ธนาคารกรุงไ...

เรื่องเด่น

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมงานโครงการจัดหางานสำหรับนิสิ...

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมงานโครงการจัดหางานสำหรับนิสิตที่จะสำเร...

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และว...

มหาวิทยาลัยได้นำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยห...

ธนาคารกรุงไทย จะเปิดให้บริการ Service point ใน ม.บ...

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ให้สัมภาษณ์เก...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม