เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ 8

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ 8วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2...

เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งว...

                         มหาวิทยาลัยได้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ...

เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ 8

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษา ภาคตะวันออก ครั้งที่ 8วันพฤหัสบดี...

เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ...

                         มหาวิทยาลัยได้นำข้อบังคับมหาวิทยาลั...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม