เรื่องเด่น

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

                   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีกา...

หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหา มายังคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวั...

ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยมหาวิทยาล...

เรื่องเด่น

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

                   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบ...

หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหา มายังคณะกรรมการ...

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 05...

ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาล...

ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา ...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม