เรื่องเด่น

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัด “งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑”

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัด “งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑”

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่...

หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหา มายังคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(3) 3.16/1812 ลงวั...

เรื่องเด่น

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัด “งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖...

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัด “งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๑”

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับก...

หารือข้อกฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหา มายังคณะกรรมการ...

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 05...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม