เรื่องเด่น

ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยบูรพาร่วม “ระบายความสุข”

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมควรดำร...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็น ประธานกรรมการปฏิบัติห...

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที...

เรื่องเด่น

ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยบูรพาร่วม “ระบายความสุข”

ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ตอบแบบสำรวจความพึงพ...

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561

   คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดให้มีกา...

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็น ป...

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. ๑๓๒๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งบ...

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม